Detergenți

Produsele de uz casnic fac parte din viața noastră de zi cu zi

Produsele de uz casnic fac parte din viața noastră de zi cu zi. Reglementările privind aceste produse sunt rareori discutate în mass-media; cu toate acestea, există reguli la nivel european și național.

Regulile se referă la etichetare, dar și la siguranță, de exemplu cu privire la modul de furnizare a informațiilor către Centrele de Control toxicologic.

Din experiența noastră, după ce am analizat sute de etichete, conformitatea nu este un lucru evident. Rolul nostru de consilieri în materie de reglementare este de a ajuta la asigurarea conformității cu reglementările aplicabile în limbile pertinente. Când se aplică cerințele de notificare, sprijinim procesele oportune.

Toți detergenții vânduți în UE trebuie să respecte Regulamentul (CE) nr. 648/2004 din 31 martie 2004 privind detergenții și Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor și modificările ulterioare.

În conformitate cu articolul 31, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), o fișă cu date de securitate (SDS) ar trebui să fie întocmită, printre alte cazuri, atunci când o substanță sau un amestec îndeplinește criteriile de clasificare considerată periculoasă conform Regulamentului. (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și a Consiliului, din 16 decembrie 2008, privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.

Conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004 din 31 martie 2004 privind detergenții, eticheta trebuie să cuprindă:

(a)denumirea și denumirea comercială a produsului;

(b) numele sau denumirea comercială sau marca comercială și adresa completă și numărul de telefon ale persoanei responsabile de lansarea produsului pe piață;

(c) adresa, adresa de e-mail, dacă este disponibilă, și numărul de telefon de unde poate fi obținută cardul menționat la articolul 9 alineatul (3).

(d) ambalajul detergenților trebuie să indice conținutul acestora, conform indicațiilor prevăzute în anexa VII A. Trebuie să indice și instrucțiunile de utilizare și precauțiile speciale, dacă este necesar.

(e) în plus, în cazul specific al detergenților de rufe și al detergenților pentru mașinile de spălat vase, acesta trebuie să conțină informațiile prevăzute în secțiunea B din anexa VII.

Dacă produsul îndeplinește criteriile de clasificare ca preparat periculos conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, ar trebui să fie etichetat în conformitate cu aceasta.

Conform Anexei VII A din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 din 31 martie 2004 privind detergenții, conținutul trebuie raportat după cum urmează:

Următoarele intervale procentuale de greutate:

  • mai putin de 5%,
  • 5 % sau mai mult, dar mai puțin de 15 %,
  • 15 % sau mai mult, dar mai puțin de 30 %,
  • 30% și mai mult,

Ar trebui utilizate pentru a indica conținutul anumitor constituenți enumerați în anexa VII A.

Dacă se adaugă conservanții trebuie enumerați, indiferent de concentrația lor, utilizând, acolo unde este posibil, nomenclatura comună stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice.

Dacă se adaugă în concentrații mai mari de 0,01% din greutate, parfumurile alergene incluse în lista de substanțe din Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice sunt enumerate folosind nomenclatura prezentului regulament.

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, eticheta trebuie să fie redactată în limba (limbile) oficială (oficiale) a (ale) statului (statelor) membru (membre) în care substanța sau amestecul este introdus pe piață, cu excepția cazului în care statul (statele) membru (membre) în cauză prevede (prevăd) altfel. Este posibilă etichetarea în mai multe limbi decât cele solicitate de statele membre, cu condiția ca aceleași informații să apară în toate limbile utilizate.

În conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2151 al Comisiei din 17 decembrie 2020 de stabilire a normelor privind specificațiile armonizate pentru marcarea utilizării produselor din plastic enumerate în partea D din anexa la Directiva (UE) 2019/904 al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, ambalarea șervețelelor umede (adică a șervețelelor preumectate pentru îngrijirea personală și de uz casnic), cu o suprafață de 10 cm2 sau mai mare, poartă pictograma de marcare în conformitate cu anexa II la Regulamentul (UE) 2020/2151.

Conform criteriului 9 din Decizia (UE) 2017/1216 a Comisiei din 23 iunie 2017 de stabilire a criteriilor de etichetare ecologică a UE pentru mașinile de spălat vase, acestea sunt informațiile care apar pe produsul cu etichetă ecologică UE:

Logo-ul trebuie să fie vizibil și lizibil.

Numărul de înregistrare/licență al etichetei ecologice UE trebuie să apară pe produs și trebuie să fie lizibil și vizibil.

Compania poate alege să includă o casetă de text opțională pe etichetă care conține următorul text:

Impact limitat asupra mediului acvatic,

Cantitate limitată de substanțe periculoase,

Testat pentru performanța de curățare

Dacă întrebarea ta nu a primit răspuns la cele de mai sus, te rugăm să nu ezitați să ne contactezi la hylobates@hylobates.it

If your question did not receive an answer from the ones above, please feel free to contact us at hylobates@hylobates.it.